Reiki

or 

Craniosacral Therapy

Screen Shot 2020-12-02 at 2.01.35 PM.png

60 Min Reiki 

$80

60 Min CST

$80

75 Min Reiki & CST

$120

Distance Reiki

$50

Fresha.jpg